Catàleg de Productes BioIdenti

Producte 1 / 22

BioIdenti^ABISManagement

BackOffice reconeixement facial / identificació empremta dactilar

Aplicació web centralitzada que permet la consulta, gestió i explotacióde la base de dades biomètrica amb bolcat ANSI NIST.

Gestiona l’informació biomètrica de persones permetent desacoblar les dades biogràfiques de les biomètriques. D’aquesta forma, les fitxes biogràfiques no s’integren en el sistema ABIS sinó que resideixen a la base de dades del client i s’estableix un vincle mitjançant un camp de referència intern.

Casos d’aplicació més destacats
 • Control d’accés en organismes públics
 • Control de seguretat en aeroports
 • Accés a clubs esportius
 • Recepcions d’hotel

Característiques
Tipus de producte Projecte Suscripció
Mètode desplegament Personalitzat
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android
WebApp X
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Càmera
Lector ID

Producte 2 / 22

BioIdenti^WSManagement

Serveis REST de gestió d’informació dactilar i facial

Conjunt de serveis desplegats sobre servidor d’aplicacions, fent servir tecnologia REST, acomodat a cada projecte.

Incorpora swagger autodefinit per a tractament CRUD de les entitats associades a un projecte.

Principals entitats reconegudes són les següents:

 • PERSONA
 • SEDE
 • ACCES
 • ESTACIO
 • USUARI
 • ENROLAMENT
 • FOTO
 • EMPREMTA
 • NIST

 

Casos d’aplicació més destacats
 • Control d’accés en organismes públics
 • Control de seguretat en aeroports
 • Accés a clubs esportius
 • Recepcions d’hotel
 • Institucions Penitenciàries
Productos relacionados
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
SearchServer
Servei centralitzat de recerca per empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Projecte
Mètode desplegament Services
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows
Android
WebApp
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Cámara
Lector ID

Producte 3 / 22

BioIdenti^SearchServer

Servei centralitzat de recerca per empremtes dactilars

Servei relacionat amb la solució BioIdenti^WSManager.

Permet llicenciar el servei centralitzat de recerques por empremtes dactilars en funció del volum de l’AFIS i del temps de resposta desitjat.

Casos d’aplicació més destacats
 • Jutjats (Apud acta)
 • Quioscs auto-assistits de lloguer de cotxes
 • Control policial en llocs fronterers
 • Recepcions d’hotel
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
WSManagement
Serveis REST gestió d’informació dactilar i facial

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament Library
Enrolament
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows
Android
WebApp
Cloud X
BD X
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Càmera
Lector ID

Producte 4 / 22

BioIdenti^Enrolment

Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques

Aplicació per a l’inscripció facial (amb retall ICAO) i dactilar de persones amb control de qualitat per a una màxima eficàcia en identificació automàtica. Integra serveis web per a monitorització a distància en entorns quiosc, permetent prendre control des de pàgina web.

Inclou serveis de calibratge dels dispositius a distància, generació d’estadístiques e indicadors de qualitat per l’operador.

Casos d’èxit més destacats
 • Projecte VIS MAEC
 • Enrolament d’interns en Institucions Penitenciàries de Catalunya
 • Quioscs de captura biomètrica en fronteres per la DGP en l’àmbit de visats
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació empremta dactilar
WSManagement
Serveis REST de gestió d’informació dactilar i facial

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial X
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera X
Lector ID X

Producte 5 / 22

BioIdenti^SearchClient

Identificació mitjançant empremtes dactilars

Aplicació desktop per a entorns Windows que permet la identificació mitjançant empremtes dactilars, orientat a necessitats d’identificació inferiors a 5000 inscripcions. Fàcil integració amb qualsevol aplicació desktop que requereixi integrar en algun procés la identificació mitjançant empremtes dactilars.

Disponible per a projectes a mida integrant control d’accés per àrees amb restriccions horàries optimitzant el temps d’operació i reduint el temps de pas, potenciant la seguretat.

Casos d’èxit més destacats
 • Control d’accés d’entrada/sortida que actualment està operatiu en els Centres Penitenciaris de tota Catalunya
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació empremta dactilar
SearchServer
Servei centralitzat de recerca per empremtes dactilars
SearchServerClient
Aplicació desktop de recerca per empremtes dactilars
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 6 / 22

BioIdenti^SearchClientMobile

Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars (stand-alone)

App d’identificació en mobilitat mitjançant empremta dactilar per a volum de candidats no superior a 5000 persones en entorns que no poden resoldre’s mitjançant ús de xarxes wireless.

Les identificacions es realitzen en viu contra el col·lectiu prèviament inicialitzat.

La solució permet traçar les identificacions realitzades amb el dispositiu distingint-les de les realitzades des de l’estació fixa.

Es disposa d’un model del dispositiu Credence TWO que està rugeritzat (Credence-TWO-R).

Casos d’aplicació més destacats
 • Identificacions en zones especials, infermeria o sortides vitals dels Centres Penitenciaris
 • Identificació en el dipòsit de cadàvers
 • Control d’accés en zones d’oci exteriors
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
SearchServer
Servei centralitzat de recerca per empremtes dactilars
SearchServerClient
Aplicació desktop de recerca per empremtes dactilars
SearchClient
Identificació mitjançant empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 7 / 22

BioIdenti^SearchServerClient

Aplicació desktop de recerca per empremtes dactilars

Aquesta aplicació requereix dels productes BioIdenti^WSManager i BioIdenti^SearchServer.

Ofereix interfície de captura d’empremtes, empaquetat NIST, transmissió i trucada de servei i obtenció de resultats, mostrant-se per pantalla en ordre de puntuació.

La interfície permet analitzar cadascun dels resultats possibles i la ubicació de minúcies per tipus i grau de l’angle, així com d’importació d’arxiu ANSI NIST a més de captura en viu mitjançant LiveScan. La operatòria està dissenyada per a sistemes síncrons.

Casos d’aplicació més destacats
 • Identificació de interns en Centres Penitenciaris
 • Identificació en el dipòsit de cadàvers
Productos relacionados
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
WSManagement
Serveis REST de gestió d’informació dactilar i facial
SearchServer
Servei centralitzat de recerca per empremtes dactilars
SearchClient
Identificació mitjançant emprentes dactilars
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant emprentes dactilars (stand-alone)

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 8 / 22

BioIdenti^ClientServices

Serveis windows de biometria per accés des de pàgines web

Ofereix serveis de biometria dactilar, facial i utilitats d’accés a arxius d’unitats mòbils que requereixin carregar una galeria d’empremtes dactilars, base de comparació per identificacions, i descarregar les identificacions realitzades en mode offline.

La interfície implementa els serveis amb accés mitjançant protocol SignalR de Microsoft que, al seu torn, és una abstracció d’alt nivell de la tecnologia WebSockets disponible des de les pàgines web.

Aquest producte permet que una aplicació desenvolupada en model Web permeti accedir a hardware i funcions que no estan disponibles des del navegador.

Funcions
 • Escàner d’empremtes dactilars
 • Funcions de comparació d’empremtes
 • Funcions d’obtenció de la qualitat ISO de les empremtes
 • Creació d’archius ANSI/NISTITL 1-2000 per a la transmissió de contingut biomètric
 • Retall facial ICAO
 • Detecció de cara en fotografies
 • Accés a dispositius mòbils connectats al PC per cable USB
Casos d’aplicació més destacats
 • Enrolament biomètric (dactilar i fotografia facial)
 • Identificació dactilar
Productes relacionats
WSManagement
Serveis REST de gestió d’informació dactilar i facial
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques
SearchClient
Identificació mitjançant empremtes dactilars
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars (stand-alone)
SearchServerClient
Aplicació desktop de cerca per empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud  
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
FP LiveScan X
Càmera X
Lector ID  

Producte 9 / 22

FPLogon

BioIdenti^FPLogon

Integració sistema d’autenticació via empremtes dactilars

Solució dissenyada per a facilitar la integració de tecnologia de captura d’empremtes dactilars en l’àmbit de la identificació durant un procés de login.

Admet logon dactilar 1:n o 1:1 en funció del projecte que es vagi a integrar.

S’ofereix SDK a nivell de servidor per a integrar la validació durant el procés d’autenticació.

S’ofereix junt amb la solució BioIdenti^WebFPCapture per a permetre integrar lectura d’empremtes en viu des d’aplicacions web.

Casos d’aplicació més destacats
 • Despatxos professionals de GEYCE AGP.
 • Aplicacions de xarxes socials
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació empremta dactilar
WebFPCapture
Control web per a dispositius LiveScan en navegadors

Característiques
Tipus de producte Projecte Suscripció
Mètode desplegament SDK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android X
WebApp X
Cloud X
BD X
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 10 / 22

BioIdenti^WebFPCapture

Control web per a dispositiu LiveScan en navegadors

Permet implementar un sistema de control de un dispositiu LiveScan des d’una aplicació web.

Aquesta solució simplifica el desplegament de sistemes AFIS i el seu manteniment.

Aquest sistema facilita una interfície per a aplicacions web que permet monitoritzar la imatge en viu que es captura i és compatible amb els principals fabricants de dispositius LiveScan.

Casos d’aplicació més destacats
 • Solució de client virtual per a entorns bancàris
Productos relacionados
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques
FPLogon
Integració sistema d’autenticació via empremtes dactilars

Característiques
Tipus de producte Projecte
Mètode desplegament SDK
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows
Android
WebApp X
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan
Càmera
Lector ID

Producte 11 / 22

BioIdenti^LiveFPDetection

Detecció d’empremta viva

Llibreria per a detecció d’empremta viva per a entorn Windows, que ofereix un API per detectar si una imatge capturada correspon a una empremta viva o a una falsa empremta. Per entrenar el sistema (en base a empremtes capturades des de lectors d’escànner Gemalto, models CS500e i CSD450f) s’utilitza xarxes neuronals.

Aquest sistema ofereix una alternativa al diagnòstic basat en una solució hardware, flexible en quan a millores en base a nous entrenaments i nous lectores.

Casos d’aplicació més destacats
 • Entorns de màxima seguretat en els que és necessari comprovar que no s’utilitzen empremtes falses
Productes relacionats
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques

Característiques
Tipus de producte Llicència
Mètode desplegament MSI
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 12 / 22

BioIdenti^MobileFPEnrol

App de captura d’empremtes en mobilitat

App dissenyada per a enrolament d’empremtes dactilars en mobilitat. Ofereix els controls NFIQ i control en base a qualitats ISO per a enrolaments de persones que no poden desplaçar-se a una estació biomètrica.

Aquesta solució, preparada sota Android, és compatible amb dispositius Bluecheck i Credence.

Casos d’èxit més destacats
 • Registre d’interns en Centres Penitenciaris
 • Registre d’un sol·licitant de visat en un consolat honorari
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconocimiento facial / identificación huella dactilar
Enrolment
Inscripción de personas mediante datos biométricos

Características
Tipo de producto Subscripción
Método despliegue APK
Enrolamiento X
Identificación
Servicios Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Cámara
Lector ID

Producte 13 / 22

BioIdenti^MobileFPID

Identificació mitjançant empremtes dactilars en mobilitat

Solució d’identificació de persones mitjançant la captura d’empremtes dactilars. Es connecta a AFIS de forma centralitzada i depenent del tipus de projecte. La solució és compatible amb dispositius Bluecheck en mode asíncron i Credence en mode síncron.

Disposa d’historial de consultes i estats de resposta per dispositiu i data.

Casos d’aplicació més destacats
 • Cossos policials que han d’identificar persones en custodia o en intervencions.
 • Control d’accés en àrees restringides a l’exterior
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
SearchClient
Identificació mitjançant empremtes dactilars
SearchClientMobile
Identificació en mobilitat mitjançant empremtes dactilars (stand-alone)

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID
FP LiveScan X
Càmera
Lector ID

Producte 14 / 22

BioIdenti^MobileFaceEnrol

Registre en un sistema de reconeixement facial

Solució App pensada per a captura de foto de persones per a enrolament facial amb control de qualitat. L’App permet personalitzar tant el logo com els camps a incorporar que facilitin l’enllaç amb el sistema d’informació depenent.

L’alta de persones a través d’aquesta App permet un registre sobre el sistema CFIS per a que es sincronitzi convenientment amb l’ LFIS respectiu.

Casos d’aplicació més destacats
 • T-Systems Smart Building
 • Registre automatitzat en àrees restringides a l’exterior
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques
E-C-S-LFIS
Projectes de reconeixement facial integrat

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial X
Dactilar
DocID
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

Producte 15 / 22

BioIdenti^E-C-S-LFIS

Projectes de reconeixement facial integrat

Sistema d’informació que, en base a la solució LFIS de reconeixement facial, permet construir solucions de client i integrades en els seus sistemes de control, d’informació i de vigilància.

El sistema es distribueix en els següents mòduls: LFIS, SFIS, CFIS, EFIS.

Casos d’aplicació més destacats
 • Control de torns d’accés
 • Sistemes automatitzats de vigilància
 • Control de presència entrada/sortida
 • Detecció de persones en hit-list a grans estadis
 • Aplicacions orientades a màrqueting
 • Detecció clients VIP en oficines bancàrias
 • Prevenció de riscos laborals
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques

Característiques
Tipus de producte Projecte Suscripció
Mètode desplegament Personalitzat
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows X
Android X
WebApp X
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar
DocID
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

Producte 16 / 22

BioIdenti^MobileFaceID

Identificació mitjançant reconeixement facial en mobilitat

App que, fent servir la càmera del propi smartphone, permet prendre una foto de forma asíncrona per tal de poder realitzar una identificació automàtica contra el sistema LFIS centralitzat. En cas d’identificar-se una persona etiquetada en una HIT-LIST, l’App manté una informació adicional sobre aquesta llista d’identificacions.

Aquesta App pot ser personalitzada en base el context del projecte.

Casos d’èxit més destacats
 • Cossos policials que han d’identificar persones en custodia o en intervencions.
 • Control d’accés en àrees restringides a l’exterior
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació empremta dactilar
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques
E-C-S-LFIS
Projectes de reconeixement facial integrat

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament APK
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows
Android X
WebApp
Cloud
BD
Facial X
Dactilar
DocID
FP LiveScan
Càmera X
Lector ID

Producte 17 / 22

BioIdenti^IDCheckFace

Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació

Aplicació que permet llegir documents d’identificació, com DNI, carnet de conduir o passaports, i comparar la imatge en viu des d’una webcam amb la base de dades facial de LFIS.

Amb aquesta solució es pot corroborar la validesa del document amb la persona que el presenta i contrastar-lo amb la informació facial registrada de forma centralitzada resolent un match 1:1:1.

Casos d’aplicació més destacats
 • Jutjats (Apud acta)
 • Quioscs auto-assistits de lloguer de vehicles
 • Control policial en llocs fronterers
 • Recepcions d’hotel
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques
E-C-S-LFIS
Projectes de reconeixement facial integrat
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents Identificatius

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial X
Dactilar
DocID X
FP LiveScan
Càmera
Lector ID X

Producte 18 / 22

BioIdenti^IDCheckFP

Verificació d’identitat dactilar mitjançant document d’identificació

Solució per a identificació mitjançant empremtes dactilars en base a lectura de document d’identitat o passaport.

La solució realitza una lectura de document, pren l’identificador i descarrega el NIST de la persona per a realitzar una comparació 1:1.

Aquest producte pot complementar-se amb la solució de lectura de dades de documents d’identificació LoadDoc.

Casos d’aplicació més destacats
 • Identificació mitjançant DNI de persones en finestreta a entitats bancàries.
 • Comprovació d’identitat en jutjats per a apud-actes.
Productes relacionats
ABISManagement
BackOffice reconeixement facial / identificació per empremta dactilar
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents Identificatius

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació X
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar X
DocID X
FP LiveScan
Càmera
Lector ID X

Producte 19 / 22

BioIdenti^LoadDoc

Lectura i càrrega de dades de documents Identificatius

Bolca les dades de documents d’identificació com ara el DNI, carnet de conduir o passaports, sobre qualsevol formulari d’aplicació.

BioIdenti^LoadDoc permet configurar qualsevol formulari i combinació de tecles de control que iniciaran la lectura del document i bolcat.

El sistema realitza registre paral·lel en fitxer configurable pel posterior control junt amb les imatges dels documents escannejats.

Casos d’èxit més destacats
 • Recepcions d’hotel
 • Oficines consulars
 • Lloguers de cotxes
 • Controls policials fixos
Productes relacionats
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació
IDCheckFP
Verificació identitat dactilar mitjançant document d’identificació

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament X
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar
DocID X
FP LiveScan
Càmera
Lector ID X

Producte 20 / 22

BioIdenti^LoadSign

Captura de la signatura digital per qualsevol documents d’acceptació de condicions

BioIdenti^LoadSign és un programa que permet generar digitalment qualsevol document d’acceptació de condicions incorporant la firma digitalitzada.

Aplicable a acceptació de condicions de qualsevol contracte junt amb l’acceptació d’ús de dades personals en el marc del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD) facilitant:

 • Evitar ús de paper
 • Establir procediment de comunicació i acceptació de condicions variables
 • Incorporar signatura digital vàlida legalment
 • Xifrat dels documents digitals emmagatzemats
 • Fàcil accés als documents en cas de reclamacions

El sistema ofereix un tractament d’historial des del que es pot accedir als documents generats que s’emmagatzement de manera xifrada i en una ruta configurables.

Utilitzant una carpeta d’entrada i una de sortida, BioIdenti^LoadSign permet incorporar a qualsevol aplicació informàtica d’un sistema de generació de documentació en format PDF que fusioni les dades particulars i les marques d’acceptació amb la signatura sobre plantilles predissenyades.

Casos d’èxit més destacats
 • Recepcions d’hotel
 • Oficines consulars
 • Lloguers de cotxes
 • Gestories i assessories
Productes relacionats
LoadDoc
Lectura i càrrega de dades de documents identificatius
IDCheckFace
Verificació identitat facial mitjançant document d’identificació
IDCheckFP
Verificació identitat dactilar mitjançant document d’identificació

Característiques
Tipus de producte Suscripció
Mètode desplegament MSI, Clickonce
Enrolament
Identificació
Serveis Web
Desktop Windows X
Android
WebApp
Cloud
BD
Facial
Dactilar
DocID
Signatura X
FP LiveScan
Càmera
Lector ID
Pad Signatura X

Producte 21 / 22

BioIdenti^ControlPresencia

Control de presència de treballadors amb identificació biomètrica

BioIdenti^ControlPresencia és un software desenvolupat per BioIdenti-Cell, per al control de presència biomètric de treballadors.

Principals característiques:

 • Marcatge fent servir empremta dactilar
 • Menys de 2 segons per treballador
 • Permet la multiplexació de punts de control biomètric
 • Compatible amb els principals fabricants de lectors d’empremtes
 • Habilitat en plataforma cloud
 • Permet la integració amb ePortem de GEYCE AGP SOFTWARE S.L.
 • Marcatges biomètrics d’entrada/sortida que quedaran registrats en aquest sistema per a la seva gestió i tractament
 • Les dades biomètriques quedan dissociades de les dades personals, de forma que només des del mòdul d’identificació es relacionen les dades personals amb la clau biomètrica
 • Les dades biomètriques no es registran en cap equip local, no duent-se a terme còpies d’aquestes dades sensibles
 • Detecció d’empremta viva i correcció automàtica d’empremtes molt humides o molt seques

Inclou mòdul d’enrolament biomètric que integra diferents nivells de control de qualitat per garantir la màxima eficàcia durant la identificació.

El Control de Presència Biomètric Dactilar es divideix en dues funcions:

 1. Gestió de les dades biomètriques dels treballadors
 2. Marcatge d’entrada/sortida biomètric

Casos d’èxit més destacats

 • Integració en important empresa de gestió laboral
 • Portal de gestió d’empresas
Productes relacionats
SearchClient
Identificació mitjançant empremtes dactilars
Enrolment
Inscripció de persones mitjançant dades biomètriques
Eportem
Informació resumida dels diferents serveis d’AFINITY que GEYCE AGP posa a la disposició dels despatxos professionals i de les empreses client dels mateixos, per facilitar l’intercanvi d’informació.

Característiques
Tipus de producte Subscripció
Mètode desplegament Azure
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web  
Desktop Windows X
Android  
WebApp  
Cloud X
BD  
Facial X
Dactilar X
DocID  
Signatura  
FP LiveScan X
Càmara X
Lector ID  
Pad Signatura  

Producte 22 / 22

BioIdenti^SelfSovereign

Identitat digital biomètrica sobirana

Desenvolupem solucions d’identificació biomètrica integrables amb blockchain i el concepte d’identitat sobirana.

El ciutadà governa des d’un eWallet l’ús de la seva identificació biomètrica certificada per un organisme expedidor.

En el punt on calgui fer una verificació biomètrica basada en reconeixement facial, l’usuari podrà autoritzar-la des del seu mòbil. Les càmeres de reconeixement facial estaran habilitades per fer matching a partir de l’obtenció del template facial cedit per l’eWallet i certificat i traçat sobre plataforma blockchain.

Tant l’expedidor, el ciutadà com el verificador tindran associada les claus DID, permetent que els automatismes de reconeixement facial i captació de temperatura tinguin les garanties a nivell de GDPR i el ciutadà tingui control de l’ús de dades personals, donant consentiment i revocant-ne quan ho consideri sobre una xarxa xifrada, inviolable i confiable.

Casos d’aplicació més destacats
 • Integració amb organismes d’acreditació d’identitat
 • Control d’accés a edificis o zones restringides
 • Acreditacions per a esdeveniments que requereixin d’identificació personal
Productes relacionats
E-C-S-LFIS
Projectes de reconeixement facial integrat

Característiques
Tipus de producte Projecte amb components
Mètode desplegament Personalitzat
Enrolament X
Identificació X
Serveis Web X
Desktop Windows  
Android X
WebApp  
Cloud X
BD X
Facial X
Dactilar  
DocID X
FP LiveScan  
Càmera X
Lector ID