Especialistes en gestió consular i expedició de visats i passaports

Gestio Consular

Solucions per a ambaixades i oficines consulars: oferim els components bàsics i l’equip d’experts.

Capacitat de resposta arreu del món.

Solucions integrals o en col·laboració amb partners.

Més de 20 anys d’ experiència en el desenvolupament i modernització de la gestió consular d’Espanya, amb la responsabilitat en el seu desplegament a nivell mundial.

Què Oferim

 

Consultoria

Posar el coneixement i expertesa al servei de nous projectes de mecanització i millora de les missions consulars d’un Estat.

El procés d’enrolament de passaports i d’enrolament de visats és comú a la majoria dels països.

Aconsellem en la posada en marxa de projectes de biometria.

Solucions

 • Solucions per a gestió de visats i passaports desplegades globalment i amb un funcionament òptim
 • Equip d’experts amb capacitat provada
 • Possibilitat de col·laboració amb els partners locals, o partners de hardware o tecnològics

Gestió de Visats

Solucions globals d’enrolament de visats cobrint totes les etapes de servei. Transferència real del coneixement al client. Solucions biomètriques a mida del volum i necessitats (veure Biometria Dactilar i Biometria Facial). Contemplem la interacció en un únic sistema de múltiples actors com:

 • Usuaris d’oficines consulars
 • Autoritats centrals
 • Serveis de seguretat
 • Empreses que ofereixen serveis externalitzats de sol·licitud

Cooperació amb altres Estats com, per exemple, integració amb el Sistema VIS europeu

Veure resum funcional

 • Opció de Cita prèvia i presol·licitud via Internet
 • Opció de presol·licitud provinent de serveis d’externalització
 • Sol·licitud de visats amb formularis adequats als múltiples tipus suportats o creats de manera específica
 • Cobrament de les taxes
 • Captura multi-biomètrica
 • Mòdul de recerca, cooperació amb altres Estats i creació de dossiers
 • Digitalització de documents adjunts a la sol·licitud
 • Mòdul d’Autorització per part de l’autoritat de visats
 • Consultes a Autoritats Centrals segons tipus de visat
 • Impressió de l’etiqueta de visat
 • Auditoria integrada de totes les operacions realitzades des de 3 perspectives:
  • Etiqueta física
  • Sol·licitant
  • Operador
 • Notificació de resolució
 • Entrega de la resolució en cas de denegació o de l’etiqueta de visat
 • Llistats i estadístiques

Gestió de Passaports


Solucions d’enrolament de passaports amb expedició distribuïda o centralitzada.
100% Compliant Passport EAC-PACE.
Possibilitat de definir passaports d’emergència o salconduits
Solucions biomètriques integrables en unitats mòbils.
Fàcil integració amb altres organismes com:

 

 • Consultes d’antecedents o llistes negres.
 • Serveis d’outsourcing
 • Sistemes d’inscripció de nacionals

Veure resum funcional

 • Opció de Cita prèvia i presol·licitud via Internet
 • Sol·licitud i cobrament de les taxes
 • Captura multi-biomètrica
  • 2 empremtes (veure solucions BioIdenti dactilar)
  • foto frontal facial normalitzada ICAO (veure solucions BioIdenti facial)
 • Digitalització de documents adjunts a la sol·licitud
 • Consultes i resolucions centralitzades
 • Emissió de salconduits i passaports d’urgència
 • Impressió llibreta passaport, laminació, gravació chip BAC/EAC-PACE, PKIs i verificació
  • Opció basada en model centralitzat i gestió d’enviament de llibretes impreses per oficina
  • Recepció de llibretes a l’oficina consular
 • Notificació de la resolució al sol·licitant
 • Entrega de la resolució en cas de denegació del passaport o de la llibreta al ciutadà
 • Llistats i estadístiques

Gestió de Cita Prèvia

Solució dissenyada per ser integrada en qualsevol sistema de tramitació Mesures anti-màfies Dissenyat per assumir alta concurrència Formulari de pre-sol·licitud configurable Serveis de planificació d’agenda periòdicament Contempla calendaris de festius i vacances Modulat en tres subsistemes:

 • Sistema de configuració centralitzat
 • Sistema de planificació i gestió per oficina

Portal web dirigit al ciutadà

Veure resum funcional

 • Mòdul Web SuCITA dirigit al ciutadà per:
  • Sol·licitud tràmit consular (visat, passaport, altres) amb selecció/assignació dia i hora
  • Consulta estat del tràmit amb notificació per correu de canvis d’estat
 • Mòdul CITAS.CON dirigit a l’oficina consular per:
  • Configuració de finestretes i serveis, funcionaris o operadors i calendari de serveis i horaris i festius/vacances
  • Creació d’agendes d’atenció per període en que s’habiliten hores per servei i funcionari o operador
  • Gestió de recepció de cites, on es permet gestionar el dia a dia de l’entrada de ciutadans amb cita prèvia i inici del procés de tramitació concret
  • Llistats i estadístiques
 • Mòdul ATICuS dirigit als serveis centrals
  • Definició d’oficines amb serveis de cita prèvia
  • Configuració general dels serveis
  • Llistats i estadístiques

Control del cens a l'exterior

 • Inscripció de residents i no residents
 • Interfície amb el cens
 • Emissió de certificats per part del Cònsol al ciutadà
 • Registre de viatgers (App)
 • Gestió de crisis
 • Gestió de comicis electorals a l’exterior
  • Constitució de taules electorals i cens assignat
  • Emissió de cartes/correus assignació taules al ciutadà

Sistemes centralitzats d'externalització de serveis

 • Capes de serveis d’extranet o pàgines web orientades a l’externalització de serveis:
  • Alta de presol·licituds de visats amb documentació adjunta i biometria
  • Consulta d’estat de la tramitació
  • Interfícies d’accés a dades per part d’altres organismes de l’Estat

Cas d’èxit

BioIdenti-Cell, empresa proveïdora de les solucions de gestió de visats i passaports desplegades en totes les oficines consulars espanyoles

La necessitat: desenvolupament integral de la gestió consular  -amb funcions d’expedició de visats, passaports i registre de matrícula consular- i dels sistemes centralitzats per a les Autoritats Centrals espanyoles. Integració amb el projecte VIS europeu.

La solució: BioIdenti-Cell ha desenvolupat, junt amb la Subdirección General de Informática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tota la gestió consular i central.

Elements diferencials: s’ha inclòs gestions de cita prèvia consular pel tràmit d’expedients i interfícies amb altres organismes de l’administració pública basats en serveis web. S’ha facilitat serveis d’extranet per a l’externalització d’alguns serveis com les pre-sol·licituds de visats, escaneig de documentació, impressió de llibretes de passaport, etc.

Factors d’èxit: plataforma de desenvolupament basada en la nostra tecnologia JEDI, que ha permès un alt grau de productivitat. Creem solucions pensades per ser mantingudes i evolucionades des de la seva primera implementació.

Destinataris

Governs, Ministeris d’Exteriors i d’Interior

Empreses consultores tecnològiques de referència als Estats respectius

Empreses d’externalització de serveis que puguin oferir aquestes solucions com a serveis

Empreses de hardware relacionades en la seguretat i identificació de persones

Què ens diferència

Partners

 

 • Perfil de projecte requereix participació de diferents empreses especialistes en software, sistemes, xarxes, equips, dispositius, impressores i laminadores…
 • Àmplia experiència en cooperació amb les principals companyies de cada sector
 • Nosaltres ens especialitzem en el segment software aportant tant el coneixement com els components i mòduls prefabricats que adeqüem a cada necessitat
 • Integrem les nostres solucions BioIdenti de gestió multi-biomètrica

Metodologia àgil al servei equip direcció

 

 • Model iteratiu amb cicles curts (3-6 setmanes)
 • Facilitem la participació del client de la solució en la planificació de cada iteració, reunions d’SCRUM que desitgi, demostracions i retrospectives de cada iteració
 • Facilitem la divulgació i la transferència del coneixement per tal que la solució acabi sent del client

Model iteratiu per etapes

 • Expertesa VIS europeu per ser extrapolat a altres regions
 • Expertesa gestió consular espanyola com a punt de partida d’èxit adequant-la a les necessitats de cada Estat
 • Experts en estimacions de sistemes d’informació basats en casos d’ús
 • Experts en desenvolupament de projectes de biometria
 • El nostre model de desenvolupament neix directament de l’etapa de disseny
 • Utilitzem eines i frameworks resultat del nostre R+D+i i integrem altres frameworks i eines com JQUERY, AJAX, Sencha…
 • Tot el codi que fabriquem pels nostres clients és entregat amb el seu codi font
 • Generem solucions crossplatform amb mòduls per:
  • Servidor (Serveis Web, Rest)
  • Desktop (.NET/JAVA)
  • WebApp (ASP.NET, J2EE, HTML5, TypeScript)
  • App (HTML5, IOS, Android)
 • Orientats al desenvolupament TDD
 • S’entreguen components de proves per cada mòdul que permeten efectuar proves de regressió
 • Construïm eines de test de càrrega pensats per reproduir de manera heurística el treball real sobre els sistemes d’informació i que poden ser configurats per definir diferents perfils de treball
 • Construïm plans de prova detallats, que parteixen del model de casos d’ús, per garantir que tots els usos de les diferents aplicacions són testejats i validats.
 • Serveis de formació i divulgació a la direcció de projecte i equip de treball del client sobre la tecnologia de desenvolupament i metodologies aplicades
 • Serveis de formació in-situ globals. Tenim molta experiència en equips d’instal·lació itinerants que es poden encarregar de:
  • Instal·lació d’equips
  • Formació d’aplicacions
  • Formació de best practices per enrolament biomètric
  • Informes de situació de les oficines per la direcció de sistemes
 • Documentació acurada dels sistemes entregats desglossada en:
  • Nota de versió de cada entrega amb el detall de noves funcionalitats i bugs corregits
  • Document de guia d’instal·lació dirigit a tècnics de sistemes
  • Manuals d’usuari en línia (web)
 • Potent sistema de publicació de noves versions
  • Facilita possibilitat de desplegament pilot de versions mentre la resta segueix amb versió anterior
  • Control de versions mínimes compatibles amb subsistemes dependents
  • Detallat sistema de control de versió per llibreria o artefacte
  • Optimització del volum de descàrrega: només de les llibreries que han canviat